top of page

PROSESSEN VED YARA GLOMFJORD

SALPETERSYRE

I tillegg til ammoniakk er det oksygen som er hoved råstoff i Salpetersyrefabrikken. Disse stoffene blandes, forbrennes og nitrøse gasser dannes. Når disse igjen løses i vann, blir resultatet salpetersyre. All salpetersyren fraktes så til Ferdigvareområdet, og forbrukes i produksjonen av Fullgjødsel, som inneholder hovednæringsstoffene Nitrogen (N), Fosfor (P) og Kalium (K).

KS OG NPK

I ferdigvareområdet blandes nå salpetersyre og fosfat, og gjennomgår en kjøleprosess i krystallisatorene i våt del av Fullgjødselfabrikken. Her krystalliseres kalsiumnitrat ut, og i filteravsnittet filtreres disse krystallene ut og går til KS produksjonen. Smelten går så til produksjon av NPK-gjødsel.

SBtrafikklys.jpg
SBtrafikklys.jpg

NPK-GJØDSEL

I prosessen mot Ferdig NPK-gjødsel fjernes først en del vann. Deretter tilsettes ulike næringsstoffer - hvilke og hvor avhenger av hvilken type NPK som skal lages. Så er vi kommet til granuleringsprosessen, der smelte blir til gjødselkorn. Etter dette blir gjødsla siktet og nedkjølt før den går til lager.

KALKSALPETER

I den parallelle produksjonen, KS, blir kalsiumnitrat ble skilt ut. Kalsiumnitratkrystallene smeltes, det fjernes også del vann, for prosessen fortsetter i prilletårnet, der kornene lages. Dråper av lut slynges fra toppen av det omlag 40 meter høye tårnet, og i møte med kald luft størkner de på vei ned og blir til korn. Kalksalpeteren blir siktet og kjølt ned for den går til lager.

SBtrafikklys.jpg
SBtrafikklys.jpg

PAKKING OG UTSKIPING

Kalksalpeter fra Glomfjord pakkes og leveres i sekkestørrelser fra 25 til 1.500 kilo, og havner på internasjonale markeder. NPKgjødselen går for det meste ut i bulk. Ca. 40 % omsettes innenlands, Resten går til internasjonale markeder.

SBtrafikklys.jpg
bottom of page