top of page

FAREN FOR STORULYKKER

Faren er svært liten for at en storulykke hos Yara Glomfjord skal ramme folk i nabolaget. Men, fordi det brukes farlige kjemikalier i gjødselproduksjonen i Yara Glomfjord, vil det alltid eksistere en mulighet for et større utslipp, brann eller eksplosjon. Dette vil kunne medføre fare for mennesker, miljø eller materielle verdier. Derfor omfattes bedriften av Storulykkeforskriften, som stiller strenge beredskapskrav.

STORULYKKEFORSKRIFTEN

Storulykkeforskriften har som formål å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår, men også å begrense de følgene en storulykke kan få for mennesker, miljø og materielle verdier.

Til våre naboer A5 folder 2024 8.jpg

SIKKERHETSRAPPORT

Yara Glomfjord er pålagt å dokumentere hvilke farer for storulykker som eksisterer, hvilke tiltak som skal forhindre dem og hvordan virkningene for mennesker, miljø og materielle verdier skal begrenses. Dette er sammenfattet i vår sikkerhetsrapport, og det er utarbeidet beredskapsplaner for hele fabrikken. Disse er oversendt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Til våre naboer A5 folder 2024 5.jpg
bottom of page