top of page

FARLIGE STOFFER

Yara Glomfjord omfattes av Storulykkeforskriften fordi det lagres og håndteres ammoniakk og nitrogenoksider over det minsteomfanget som omhandles i forskriften. Det er i hovedsak utslipp av ammoniakkgass eller nitrøse gasser som utgjør den største risikoen for ansatte i Glomfjord Industripark og lokalbefolkningen i nærområdet

NITROGENOKSIDER (NITRØSE GASSER)

Fellesbetegnelse på blandinger av forskjellige nitrogenoksider. Rødbrun farge ved høy konsentrasjon, med karakteristisk, søtlig lukt, meget giftig og etsende. I salpetersyrefabrikkene blir ammoniakk forbrent til nitrogenoksider. Ved spalting av fullgjødsel vil det kunne bli utviklet gasser som blant annet inneholder nitrogenoksider. En spesiell risiko er at selv farlig påvirkning ikke gir merkbart ubehag - symptomer på forgiftning merkes først etter lengre tid. I gassens kontakt med fuktighet blir det dannet salpetersyre, som kan gi øyeskader og sviskader på vegetasjonen.

SBtrafikklys.jpg

AMMONIAKK

Fargeløs gass som oppbevares i fjelllageret i Glomfjord. Ammoniakk losses i flytende form fra båt om lag én gang hver måned, og transporteres fra fjellageret i rørledninger til Fullgjødselfabrikken og Syrefabrikken. Ammoniakk er giftig, miljøskadelig og virker kraftig irriterende på øyne, slimhinner og hud. Gassen merkes ved gjennomtrengende, stikkende lukt (som salmiakk) allerede ved konsentrasjoner langt lavere enn det som kan medføre helsefare.

SBtrafikklys.jpg

ANNEN INFORMASJON

Info om Yara Glomfjord finnes på www.yara.no og Glomfjord industripark www.gip.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har periodevise inspeksjoner/revisjoner hos Yara Glomfjord. Resultatene fra disse kan ses på hjemmesidene til DSB.


Meløy kommunes plan for kommunal beredskap og kriseledelse finnes på Meløy Kommune sine hjemmesider.

SBtrafikklys.jpg

MULIGE HENDELSER

Disse typene hendelser er det som kan føre til en stor-ulykke og dermed sette helse, miljø og materielle verdier i fare:

SCENARIO 1

Det oppstår en betydelig lekkasje av ammoniakkgass. Vindretningen fører gassen mot bebyggelsen i Glomfjord.

 

Beredskapstiltak:

• Prosessmessige inngrep

• Bekjempelse med vann-vegger

• Tetting og kondensering av gassen

• Varsling ved alarmer

• Befolkningen er godt beskyttet ved å gå innendørs, lukke vinduer og dører, slå av evt. ventilasjonsanlegg eller varmegjenvinningsanlegg

SCENARIO 2

Det oppstår brann i et lager for fullgjødsel (NPK), med spalting og utvikling av nitrøse gasser. Vindretningen fører gassen mot bebyggelsen i Glomfjord.

 

Beredskapstiltak:

• Avgrense spaltingen

• Kjøling og vannspyling

• Varsling ved alarmer

• Befolkningen er godt beskyttet ved å gå innendørs

bottom of page