top of page

Hva er leveringskvalitet?

 

Leveringskvalitet er et samlebegrep som omfatter hvor pålitelig strømforsyningen er, hvordan kvaliteten på spenningen er, samt andre ulike ikke-tekniske elementer, som for eksempel kundeservice og informasjon.

 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) forvalter en forskrift som regulerer kravene til leveringskvalitet, samt en egen temaside om leveringskvalitet. Disse kan finnes her:

Leveringskvalitetsforskriften


https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-30-1557?q=forskrift%20om%20leveringskvalitet

NVEs nettside om leveringskvalitet


Som nettselskap jobber vi kontinuerlig for optimal leveringskvalitet i strømnettet vårt, slik at du som kunde ikke skal oppleve problemer med strømforsyningen.

 
 
 
 
 
 
 
DJI_0868.JPG
bottom of page